PROFESJONALIZM
PROFESJONALIZM

W TŁUMACZENIU

NAJWYŻSZA
NAJWYŻSZA

JAKOŚĆ, KOMPETENCJE I DOŚWIADCZENIE

POUFNOŚĆ
POUFNOŚĆ

I OCHRONA DANYCH

SZYBKA WYCENA
SZYBKA WYCENA

DOBRE CENY

STANDARDY
STANDARDY

I PROCEDURY JAKOŚCI

Wybrane publikowane tłumaczenia:
Applying the Constitution of the Republic of Poland in Horizontal Relations dr hab. Monika Florczak-Wątor, Katedra Prawa Konstytucyjnego UJ Tłumaczenie na język angielski: Joanna Miler-Cassino, Anna Setkowicz-Ryszka ISBN: 978-83-233-9319-1 rok: 2015 stron:154 This book is...
Zasady współpracy
Złożenie zlecenia jest równoznaczne z akceptacją przez Klienta warunków niniejszych zasad świadczenia usług. Tłumaczenia rozliczane są na podstawie znormalizowanych stron tłumaczenia (nie stron A4). Wielkość znormalizowanej strony tłumaczenia poświadczonego pieczęcią tłumacza przysięgłego wynosi 1125 znaków...
Wybrane publikacje terminologiczne:
Giełda i rynki kapitałowe. Słownik polsko-angielski. Joanna Miler-Cassino – autor Warszawa,  PWN, 2010. ISBN 9788301163075 Słownik zawiera 4000 aktualnych i najczęściej używanych terminów z zakresu polskiej giełdy papierów wartościowych oraz rynków kapitałowych wraz z ich...

Wybrane publikowane tłumaczenia:

Applying the Constitution of the Republic of Poland in Horizontal Relations
dr hab. Monika Florczak-Wątor, Katedra Prawa Konstytucyjnego UJ
Tłumaczenie na język angielski: Joanna Miler-Cassino, Anna Setkowicz-Ryszka
ISBN: 978-83-233-9319-1
rok: 2015
stron:154

This book is an abbreviated version of Monika Florczak-Wątor’s monograph ‘Horyzontalny wymiar praw konstytucyjnych’ (Jagiellonian University Press, Cracow 2014), and its purpose is to make the results of her research known to English-speaking readers and to disseminate the approach of the Polish judicature and jurisprudence on the horizontal effect of individual rights beyond the boundaries of Poland. This book has been written in the framework of the research project ‘The horizontal dimension of the constitutional rights in a comparative perspective’.

Zasady współpracy

  1. Złożenie zlecenia jest równoznaczne z akceptacją przez Klienta warunków niniejszych zasad świadczenia usług.
  2. Tłumaczenia rozliczane są na podstawie znormalizowanych stron tłumaczenia (nie stron A4).
  3. Wielkość znormalizowanej strony tłumaczenia poświadczonego pieczęcią tłumacza przysięgłego wynosi 1125 znaków (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego. (Dz. U. z dnia 26 stycznia 2005 r.)). Standardowa strona tłumaczenia zwykłego zawiera 1500 znaków (w formacie Word for Windows). Za znak uważa się wszystkie widoczne znaki drukarskie, w szczególności litery, znaki przestankowe, cyfry, znaki przeniesienia oraz uzasadnione budową zdania przerwy między nimi. Stronę rozpoczętą liczy się za całą.
  4. Tłumaczenia poświadczone pieczęcią tłumacza przysięgłego sporządzane są w dwóch egzemplarzach. Za dodatkowe egzemplarze pobierana jest opłata.
  5. Termin wykonania tłumaczenia jest każdorazowo ustalany z Klientem.
  6. Proste układy graficzne tekstu oryginału są odzwierciedlane bezpłatnie.
  7. Wszelkie uzasadnione uwagi i reklamacje dotyczące wykonanego tłumaczenia będą uwzględniane, jeżeli zostaną zgłoszone i uzasadnione przez Klienta w terminie 7 dni od daty wykonania tłumaczenia. Kancelaria Tłumaczeń Prawnych nie przyjmuje zastrzeżeń i reklamacji w przypadku zleceń wykonywanych w trybie ekspresowym. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń Kancelaria Tłumaczeń Prawnych ma prawo do dokonania poprawek i usunięcia wad w ustawowym terminie. Niezgłoszenie zastrzeżeń w terminie 7 dni od daty przekazania tłumaczenia Klientowi oznacza przyjęcie tłumaczenia bez zastrzeżeń.
  8. Kancelaria Tłumaczeń Prawnych ponosi odpowiedzialność finansową za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędów popełnionych w tłumaczeniu wyłącznie do wartości netto tłumaczenia.
  9. Wszelkie ewentualne spory pomiędzy Klientem i Kancelarią Tłumaczeń Prawnych będą rozstrzygane polubownie w drodze negocjacji prowadzonych w dobrej wierze. W razie niemożności osiągnięcia porozumienia, spory rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Kancelarii Tłumaczeń Prawnych.
  10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych zasadach świadczenia usług zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

Wybrane publikacje terminologiczne:

Giełda i rynki kapitałowe. Słownik polsko-angielski.
Joanna Miler-Cassino – autor
Warszawa,  PWN, 2010.

ISBN 9788301163075

Słownik zawiera 4000 aktualnych i najczęściej używanych terminów z zakresu polskiej giełdy papierów wartościowych oraz rynków kapitałowych wraz z ich angielskimi odpowiednikami. Znalazły się w nim również terminy prawne związane z obrotem papierami wartościowymi w Polsce. Zbiór haseł był wzbogacany stopniowo wraz z rozwojem polskiego rynku kapitałowego i jego instytucji oraz powstawaniem nowych terminów, określających zawierane tam transakcje i rodzaje walorów. Część słownikowa została uzupełniona dodatkowymi materiałami, m.in. spisem polskich i międzynarodowych instytucji finansowych oraz przykładami żargonu giełdowego.

Fragment recenzji dra Janusza Jankowiaka, głównego ekonomisty Polskiej Rady Biznesu:
Joanna Miler-Cassino jest jedną z najlepszych tłumaczek tekstów ekonomicznych w Polsce. (…) Jej kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe, śledzenie na bieżąco rynku finansowego oraz zrozumienie opisywanych zjawisk gwarantują wysoką jakość przekładu. Dlatego z satysfakcją wziąłem do rąk specjalistyczny słownik jej autorstwa. Dobór haseł doskonale – moim zdaniem – odpowiada częstotliwości ich występowania w fachowym języku. Niewiele tu „białych plam”, mimo że 4000 haseł nie pokrywa z pewnością całego obszaru rynku finansowego. Terminologia jest dobrze zaktualizowana. Choć – jak zawsze w podobnych wypadkach – autorowi słownika trudno nadążyć za życiem.


WIELKI SŁOWNIK POLSKO-ANGIELSKI PWN-OXFORD + CD-ROM. THE PWN-OXFORD POLISH-ENGLISH DICTIONARY
Joanna Miler-Cassino – autor zbioru terminów i skrótów związanych z Unią Europejską na płycie CD
Warszawa,  PWN, 2008.

ISBN 978-83-01-14136-3

Na płycie CD-ROM dołączonej do słownika znajduje się zbiór podstawowych pojęć, terminów i skrótów związanych z Unią Europejską, jej strukturami i prawem. To ważne uzupełnienie listy haseł słownikowych, które docenią nie tylko użytkownicy zawodowo posługujący się tą terminologią.


Glosariusz terminów dotyczących Rynku Wewnętrznego
angielsko-polski
Joanna Miler-Cassino – autor wersji polskiej
Warszawa: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 1998.

ISBN: 83-907225-7-7

Pierwsza publikacja w ramach serii wydawniczej Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej. Słownik terminologii z zakresu problematyki Jednolitego Rynku miał na celu upowszechnienie jednolitego nazewnictwa, wspieranie pracy prawników, pracowników ministerstw i organizacji rządowych zajmujących się integracją europejską oraz tłumaczy pracujących nad przekładami ustawodawstwa Unii Europejskiej na język polski.


Glosariusz terminów prawa celnego Wspólnoty
angielsko-francusko-niemiecko-polski
Joanna Miler-Cassino – współautor wersji polskiej
Warszawa: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 1998.

ISBN: 83-907225-8-5


Glosariusz terminów Traktatu o Unii Europejskiej
angielsko-francusko-niemiecko-polski
Joanna Miler-Cassino – współautor wersji polskiej
Warszawa: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 1998.

ISBN: 83-909931-0-4


Glosariusz terminów Układu Europejskiego
angielsko-francusko-polski,
Joanna Miler-Cassino – redakcja terminologiczna
Warszawa: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 1998.

ISBN: 83-907225-9-3

Home