Zasady współpracy

  1. Złożenie zlecenia jest równoznaczne z akceptacją przez Klienta warunków niniejszych zasad świadczenia usług.
  2. Tłumaczenia rozliczane są na podstawie znormalizowanych stron tłumaczenia (nie stron A4).
  3. Wielkość znormalizowanej strony tłumaczenia poświadczonego pieczęcią tłumacza przysięgłego wynosi 1125 znaków (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego. (Dz. U. z dnia 26 stycznia 2005 r.)). Standardowa strona tłumaczenia zwykłego zawiera 1500 znaków (w formacie Word for Windows). Za znak uważa się wszystkie widoczne znaki drukarskie, w szczególności litery, znaki przestankowe, cyfry, znaki przeniesienia oraz uzasadnione budową zdania przerwy między nimi. Stronę rozpoczętą liczy się za całą.
  4. Tłumaczenia poświadczone pieczęcią tłumacza przysięgłego sporządzane są w dwóch egzemplarzach. Za dodatkowe egzemplarze pobierana jest opłata.
  5. Termin wykonania tłumaczenia jest każdorazowo ustalany z Klientem.
  6. Proste układy graficzne tekstu oryginału są odzwierciedlane bezpłatnie.
  7. Wszelkie uzasadnione uwagi i reklamacje dotyczące wykonanego tłumaczenia będą uwzględniane, jeżeli zostaną zgłoszone i uzasadnione przez Klienta w terminie 7 dni od daty wykonania tłumaczenia. Kancelaria Tłumaczeń Prawnych nie przyjmuje zastrzeżeń i reklamacji w przypadku zleceń wykonywanych w trybie ekspresowym. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń Kancelaria Tłumaczeń Prawnych ma prawo do dokonania poprawek i usunięcia wad w ustawowym terminie. Niezgłoszenie zastrzeżeń w terminie 7 dni od daty przekazania tłumaczenia Klientowi oznacza przyjęcie tłumaczenia bez zastrzeżeń.
  8. Kancelaria Tłumaczeń Prawnych ponosi odpowiedzialność finansową za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędów popełnionych w tłumaczeniu wyłącznie do wartości netto tłumaczenia.
  9. Wszelkie ewentualne spory pomiędzy Klientem i Kancelarią Tłumaczeń Prawnych będą rozstrzygane polubownie w drodze negocjacji prowadzonych w dobrej wierze. W razie niemożności osiągnięcia porozumienia, spory rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Kancelarii Tłumaczeń Prawnych.
  10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych zasadach świadczenia usług zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.