Tłumaczenia prawne, prawnicze i finansowe polsko-angielskie

Specjalistyczne tłumaczenia pisemne i ustne (w tym poświadczone pieczęcią tłumacza przysięgłego)

Wykonujemy specjalistyczne tłumaczenia dokumentów występujących w obrocie prawnym i gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem umów, dokumentacji korporacyjnej spółek, opinii prawnych, dokumentacji przetargowej, aktów notarialnych, pełnomocnictw, aktów prawnych (ustaw i rozporządzeń), orzeczeń sądów, dokumentacji inwestycyjno-kredytowej,  dokumentów bankowych, raportów i sprawozdań finansowych, prospektów emisyjnych, itp. Sporządzamy i poświadczamy dokumenty polskie i zagraniczne w postępowaniach sądowych i administracyjnych, w tym dokumenty metrykalne.

Specjalizujemy się w tłumaczeniach z następujących dziedzin:

•  prawo
•  finanse
•  ekonomia
•  rachunkowość
•  bankowość

TŁUMACZENIA ZWYKŁE

Tłumaczenie zwykłe sporządza się, gdy tekst nie wymaga poświadczenia przez tłumacza przysięgłego. Stroną rozliczeniową w przypadku tego rodzaju tłumaczeń jest 1500 znaków ze spacjami i wszelkimi innymi znakami w tekście tłumaczenia.

Przykładami takich tłumaczeń są: sprawozdania finansowe, umowy (zwłaszcza na etapie negocjacji), oferty handlowe,  wewnętrzne materiały korporacyjne, katalogi, raporty, analizy, teksty marketingowe, strony internetowe, broszury, ulotki, foldery, itp.

TŁUMACZENIA POŚWIADCZONE (ZWANE POTOCZNIE „PRZYSIĘGŁYMI”)

Tłumaczenie poświadczone to pisemne tłumaczenie sporządzane przez tłumacza przysięgłego (wpisanego do rejestru tłumaczy przysięgłych prowadzonego przez Ministra Sprawiedliwości) w formie drukowanego dokumentu opatrzonego pieczęcią urzędową oraz podpisem tłumacza przysięgłego. Tłumaczenie poświadczone zawiera nie tylko tłumaczenie samego dokumentu, ale także opis wszystkich jego elementów (podpisów, pieczęci, naniesionych poprawek, odręcznych adnotacji na dokumencie, uszkodzeń dokumentu, itp.). Tłumaczenie poświadczone jest opatrzone odciskiem pieczęci okrągłej tłumacza przysięgłego oraz jego własnoręcznym podpisem.

Przedmiotem tłumaczenia przez tłumacza przysięgłego są dokumenty urzędowe (w tym: decyzje i zaświadczenia wydane przez organy administracji publicznej takie jak np. akty stanu cywilnego, dokumenty tożsamości, dokumenty potwierdzające nabycie uprawnień, dyplomy i świadectwa, akty notarialne i inne dokumenty notarialne, odpisy z rejestrów sądowych, wyroki sądowe i pisma procesowe), dokumenty prywatne, w tym dokumenty spółek oraz handlowe (np. umowy, oferty, itp.), teksty niesygnowane.

Tłumaczenie poświadczone może zostać sporządzone na podstawie:
– oryginału dokumentu, w tym odpisu (urzędowo poświadczonego lub niepoświadczonego),
– kopii dokumentu (np. kserokopii, skanu, itp.),
– tekstu niesygnowanego,
– tłumaczenia.

Tłumaczenia ustne konsekutywne

Zapewniamy tłumaczenie ustne podczas dokonywania czynności notarialnych, postępowania przed sądem lub organami administracji państwowej, rozmów i negocjacji handlowych, itp.

Weryfikacja tłumaczeń, redakcja tekstów

Świadczymy także usługi dodatkowe obejmujące sprawdzenie poprawności tłumaczenia pod względem merytorycznym (poprawność i spójność zastosowanej terminologii prawnej) oraz językowym jak i opracowanie stylistyczne tekstów w obcym języku.

Konsultacje i opinie

Świadczymy usługi dodatkowe obejmujące konsultacje językowe i merytoryczne.

Szkolenia językowe

Oferujemy dostosowane do potrzeb konkretnego Klienta specjalistyczne kursy językowe, tj. indywidualnie opracowane dla Klienta programy nauczania najważniejszych elementów języka biznesu, prawniczego, finansowego, itp.